Àmplia experiència i equip multidisciplinari

COTEMSA disposa d’un equip de professionals amb una dilatada experiència i capacitat de treball, convençuts que és possible millorar els processos de control i qualitat en les organitzacions. Amb COTEMSA guanyarà tranquil·litat i es podrà dedicar al 100% a la seva activitat.

Cotemsa

COTEMSA (CONTROL TÈCNIC PER A LA MILLORA DEL SERVEI A LES ADMINISTRACIONS, SL) és una empresa que aporta i facilita sistemes d’informació avançats (aplicacions informàtiques) per als responsables de les administracions públiques (gestors i responsables municipals, governs autònoms, ministeris, universitats, consorcis, etc.) i també a grans entitats privades perquè puguin fer un control adequat sobre quin és el nivell de compliment i execució de les diferents empreses subcontractades que presten els serveis generals (neteja d’edificis, manteniment d’instal·lacions, vigilància, jardineria, aules matinals, activitats extraescolars, etc.).

Visió

La visió de COTEMSA és la d’erigir-se com la primera empresa a escala estatal que aposta per la transparència en les dades mostrades al client finalista (administracions públiques i entitats privades) que gestiona els recursos que ha de destinar a diferents serveis. D’aquesta manera, la persona o l’equip gestor de recursos econòmics pot prendre les decisions encertades sempre amb dades objectives.

Visió

La visió de COTEMSA és la d’erigir-se com la primera empresa a escala estatal que aposta per la transparència en les dades mostrades al client finalista (administracions públiques i entitats privades) que gestiona els recursos que ha de destinar a diferents serveis. D’aquesta manera, la persona o l’equip gestor de recursos econòmics pot prendre les decisions encertades sempre amb dades objectives.

Missió

La missió de COTEMSA és la de proveir les administracions públiques i grans entitats privades d’eines de control, precises, transparents i adaptables, tant per als caps de contractació com per a facilities i properties managers, responsables de serveis, etc., perquè puguin gestionar de manera òptima les seves necessitats i pressupostos. Obtindran els indicadors necessaris per prendre decisions encertades en moments difícils (contenció pressupostària) i, sobretot, amb dades objectives.

Això permet a COTEMSA diferenciar-se en el mercat de les altres empreses, ja que apostem per la transparència total en els contractes de l’Administració pública amb els seus proveïdors de serveis.

A més, els costos dels sistemes d’informació (aplicacions informàtiques) que facilita COTEMSA són mínims en comparació dels beneficis que reporta.

No hi ha cap inversió (igual a zero), ja que sota la modalitat de SaaS (Software as a Service) només es paga per la informació que es vol obtenir.

Vetllem pels seus interessos: garantim una bona gestió dels seus contractes de serveis i la seva optimització

Tot i que una gran part dels contractes de les administracions públiques reben un informe periòdic per part de les empreses de serveis subcontractades, COTEMSA va més enllà i les proveeix de la mateixa informació de la qual pot disposar l’empresa adjudicatària del contracte a través d’aquests sistemes d’informació. És a dir, anticipació, transparència i disponibilitat d’informació decisional i absolutament rellevant.

D’aquesta manera, les administracions públiques i les entitats privades sempre podran contrastar la informació aportada per part de les empreses adjudicatàries dels serveis amb dades reals i totalment objectives.

Vetllem pels seus interessos: garantim una bona gestió dels seus contractes de serveis i la seva optimització

Tot i que una gran part dels contractes de les administracions públiques reben un informe periòdic per part de les empreses de serveis subcontractades, COTEMSA va més enllà i les proveeix de la mateixa informació de la qual pot disposar l’empresa adjudicatària del contracte a través d’aquests sistemes d’informació. És a dir, anticipació, transparència i disponibilitat d’informació decisional i absolutament rellevant.

D’aquesta manera, les administracions públiques i les entitats privades sempre podran contrastar la informació aportada per part de les empreses adjudicatàries dels serveis amb dades reals i totalment objectives.

COTEMSA ajuda les administracions públiques

a proveir-se de diverses eines i sistemes d’informació que els permeten ser més eficients i optimitzar els costos

La nostra àmplia experiència en el món dels sistemes d’informació i aplicacions de control de serveis (mitjançant KPI, SLA i informació de valor afegit), tant en l’entorn del facilities management com en la gestió diària dels contractes de serveis de les administracions públiques (neteja d’edificis, manteniment d’instal·lacions, vigilància, etc.), ens permet oferir sistemes integrals de control. Ens ajudem de les noves tecnologies i, sobretot, aportem una informació clau en la presa de decisions per als responsables de les administracions públiques en la millora de la gestió dels contractes de serveis.

Entenem les noves tecnologies de la informació, de les comunicacions i dels serveis web com a elements estratègics, transversals i d’implantació obligada a les administracions públiques i entitats privades perquè es gestionin i s’administrin adequadament en els contractes dels serveis esmentats. Per aquest motiu, aprofundim en la implantació d’aquestes noves tecnologies amb cadascun dels nostres clients de manera personalitzada i ajustada a les seves necessitats.